اولین باگ کامپیوترى در ۹ سپتامبر ۱۹۴۷ به وسیله یک حشره که داخل کامپیوتر رفته بود ایجاد شد.
بعد از آن اینگونه اشکالات کامپیوترى باگ به معناى حشره نامیده شد.