نگران فردایت نباش …

                                    خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست

به خدا اعتماد داشته باش

                                    همه چی درست میشه …

ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولى او قرن‌هاست که خداست …