مرد آهسته درِ گوش فرزندِ تازه به بلوغ رسیده اش گفت: پسرم، در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدیست، در زندگی هرگز دزدی نکن.

پسر متعجب و مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته. پدر به نگاه متعجب فرزند، لبخندی زد و ادامه داد:

در زندگی دروغ نگو، چرا که اگر گفتی، صداقت را دزدیده ای.

خیانت نکن، که اگر کردی، عشق را دزدیده ای.

خشونت نکن، که اگر کردی، محبت را دزدیده ای.

ناحق نگو، که اگر گفتی، حق را دزدیده ای،

بی حیایی نکن، که اگر کردی، شرافت را دزدیده ای،

پس در زندگی فقط دزدی نکن …